CAMPANIA DE AMBASADORI GEORGE

 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE AMBASADORI GEORGE

 

SECTIUNEA 1 – ORGANIZATORII CAMPANIEI

1.1 Organizatorul campaniei promotionale este BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., institutie de credit, persoana juridica romana, cu sediul in Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti, România, cod postal 060013, avand Codul Unic de Inregistrare RO 361757, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/ 90/ 1991, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999, cod IBAN: RO39RNCB0002B00053474306 deschis la Banca Comerciala Romana S.A.-Centrala, societate comerciala pe actiuni administrata in sistem dualist, avand un capital social subscris si varsat integral in valoare de 1.625.341.625,40 LEI, avand numar de Operator de date cu caracter personal 3776 si 3772 (denumita in continuare „Organizator” sau „BCR”),

1.2 Campania promotionala „CAMPANIA DE AMBASADORI GEORGE” , denumita in continuare „Campania”, se va derula sub prevederile prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

SECTIUNEA 2 – DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE SI PRODUSELE/SERVICIILE PARTICIPANTE

2.1 Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 01.10.2020-30.11.2020 inclusiv.
2.2 Regulamentul de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui ambasador

2.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre ambasadori prin apelare telefonica sau transmitere pe mail

2.6 Produsele participante la Campanie sunt produsele din oferta BCR destinate persoanelor fizice: George, Cont curent si card.

SECTIUNEA 3 – DREPTUL DE PARTICIPARE. MECANISMUL CAMPANIEI

La Campanie vor participa clienti BCR persoane fizice, studenti, prioritari fiind cei cu care am organizat o campanie / eveniment in trecut (sau cu asociatia pe care o cordoneaza), denumiti in continuare Ambasadori. Acestia vor primi pe adresa de mail / SMS un link de onboarding personalizat in baza caruia vor recomanda deschiderea de cont George. La finalul campaniei, Ambasadorii se vor califica la premiu daca:

a) De pe link-ul personalizat s-au deschis cel putin 20 conturi George in perioada campaniei (01.10.2020-30.11.2020) si titularii au efectual cel putin 2 plati cu cardul George la POS sau online in perioada

01.12.2020-10.12.2020 inclusiv
b) Contul George deschis sa fie activ la data de 10.12.2020
c) Sa respecte conditiile din prezentul Regulament.

In perioada 11.12.2020 – 15.12.2020 fiecare ambasador va primi un email cu informatii despre calificarea sau nu la premii precum si valoarea premiului la care se califica (daca e cazul). Participarea la Campanie este gratuita.

SECTIUNEA 4 – DESCRIEREA PREMIILOR

4.1 Premiile constau in bani care vor fi transferati in conturile curente in lei ale ambasadorilor, deschise la BCR, in perioada 16.12.2020 – 22.12.2020

4.2 Ambasadorii care se califica la premiu vor primi 10 lei valoare neta (11.11 lei valoare bruta) per cont George care indeplineste cumulativ conditiile de la Sectiunea 3, punctele a si b, dar nu mai mult de 330 lei in total, valoare neta (366.67 lei valoare bruta)

4.3 Un ambasador nu poate castiga decat un premiu in cadrul acestei Campanii. Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane, iar premiile nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau servicii. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

SECTIUNEA 5 – LIMITAREA RASPUNDERII

5.1 Prin participarea la Campanie, toti Ambasadorii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor.

5.2 Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiului, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiului este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

5.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in scop de prevenire sau sanctionare a oricarui caz de frauda, abuz, tentativa de frauda sau abuz sau orice alte activitati sau care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestei Campanii in conditiile prevazute de Regulament sau care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor.
5.4 Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

5.5 Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere decurgand din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de vreun premiu. Castigatorii isi asuma intreaga raspundere pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumandu-si nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte nascute in urma acceptarii premiului sau in legatura cu aceasta.

5.6 Eventualele contestatii privind desfasurarea Campaniei pot fi transmise Organizatorului pana la sfarsitul zilei de 15.12.2020. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. Toate contestatiile vor fi trimise prin posta sau curier catre Organizator, la adresa sediului social indicata in acest Regulament. Contestatiile se vor solutiona de catre Organizator, a carui decizie este definitiva. In cazul in care contestatarul va fi nemultumit de decizie, acesta se poate adresa instantelor judecatoresti, in conditiile legii.

SECTIUNEA 6 – TAXE SI IMPOZITE

6.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa plateasca din suma bruta a fiecarui premiu datorat pentru veniturile obtinute de fiecare ambasador, in cuantum de 10% la data incheierii prezentului Regulament, in conformitate cu Legea 227/ 2015, privind codul fiscal.

6.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data virarii premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin proprietarului.

SECTIUNEA 7 – PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

7.1 Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

7.2 Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: pentru desemnarea castigatorilor acestei Campanii, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clienti, produsele si serviciile BCR si prin transmiterea de informatii privind Campania in derulare. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora poate atrage insa imposibilitatea participarii la Campanie.

7.3 Transmiterea unor informatii privind alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator sau transmiterea unor informatii cu privire la ofertele Organizatorului, ale afiliatilor BCR si ale Erste, precum si ale partenerilor se va face doar în baza consimțământului participanților. Participantii pot opta in orice moment sa nu mai primeasca asemenea comunicari, prin trimiterea unui e-mail la adresa dpo@bcr.ro sau prin intermediul InfoBCR:
0800.801.227, apelabil non-stop, gratuit din orice retea nationala.

7.4 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

7.5 Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi introduse in baza de date destinata consumatorilor de produse/servicii BCR si vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiile in materie fiscala si in materia arhivarii. Dupa expirarea duratelor de stocare, este posibil ca Organizatorul sa anonimizeze datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru scopuri statistice.

7.6 Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail: dpo@bcr.ro

SECTIUNEA 8 – INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE. FORTA MAJORA

8.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

8.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

8.3 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand, in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 2.5. din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 9 – LEGEA APLICABILA.LITIGII

9.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de la sediul Organizatorului.
9.2 Legea aplicabila este legea romana.

9.3 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Departamentului Segmente Activitati Curente si de Pasiv PF, la urmatoarea adresa: dpspf.segmente.mm@bcr.ro, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data stabilirii calificarii la premiu. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

SECTIUNEA 10 – ALTE CLAUZE

10.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorul constata neindeplinirea si/sau nerespectarea conditiilor stipulate de prezentul regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

10.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa transmiterea lui pe adresele de mail ale ambasadorilor. Anuntul se va face de catre Organizator cu cel putin 1 zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

Denumirea/Adresa Organizatorului

Banca Comerciala Romana S.A.,
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti, România

Share

Te-ar putea interesa și

reclama prodinf
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Centrul Universitar Pitești, împreună cu Primăria Municipiului Pitești, vă așteaptă la Pitești Arena, Marți, 3 octombrie 2023, ora 9.30 pentru a ne…
În perioada 15 septembrie – 08 decembrie 2023, Comisia Europeană desfășoară un sondaj de opinie cu privire la programul european de mobilitate educațională Erasmus+. Scopul acestei consultări îl constituie evaluarea…

Ultimele postări

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Centrul Universitar Pitești, împreună cu Primăria Municipiului Pitești, vă așteaptă la Pitești Arena, Marți, 3 octombrie 2023, ora 9.30 pentru a ne…
În perioada 15 septembrie – 08 decembrie 2023, Comisia Europeană desfășoară un sondaj de opinie cu privire la programul european de mobilitate educațională Erasmus+. Scopul acestei consultări îl constituie evaluarea…